Антитеррор

Рекомендации по профилактике проявлений терроризма и экстремизма

Национально-антитеррористический комитет: http://nac.gov.ru/

Антитеррористическая комиссия в Мурманской области: https://gov-murman.ru/about/atk/

Антитеррористическая комиссия города Мончегорска: https://monchegorsk.gov-murman.ru/vlast/administratsiya/sostav/otdel-po-bezopasnosti-zashchite-informatsii-i-mobilizatsionnoy-rabote/komissii/antiterroristicheskaya-komissiya-/

 

Gj